Privacybeleid ASV Vizier

ASV Vizier hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In ons Privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. ASV Vizier houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
  Als ASV Vizier zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
  Uw persoonsgegevens worden door ASV Vizier opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van leden, ouders en vrijwilligers
Persoonsgegevens van leden, ouders en vrijwilligers worden door ASV Vizier verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen;
 • Invullen ledenportaal Gehandicaptensport Nederland;
 • Subsidie aanvraag Gemeente West Maas en Waal.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijfformulier leden;
 • Mail of mondelinge informatie verstrekt door vrijwilliger met de betreffende persoonsgegevens.
  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ASV Vizier de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam;
 • Voorletters;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Adres;
 • Postcode en woonplaats;
 • telefoonnummer (vast en mobiel);
 • E-mailadres.
  Uw persoonsgegevens worden door ASV Vizier opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende de periode dat men lid of vriend is en aansluitend maximaal 2 seizoen jaren.

Verwerking van persoonsgegevens van sponsoren
Persoonsgegevens van sponsoren worden door ASV Vizier verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Uitvoering geven aan de sponsorovereenkomst.
  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De sponsorovereenkomst.
  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ASV Vizier de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Naam bedrijf/sponsor
 • Adres;
 • Postcode en woonplaats;
 • E-mailadres;
 • Facebook pagina;
 • Website.
  Uw persoonsgegevens worden door ASV Vizier opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende de periode dat de sponsorovereenkomst loopt en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.


Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
ASV Vizier bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
ASV Vizier treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
ASV Vizier
Secretaris: Jeannette van Teeffelen
Zonnebloemstraat 10
6658 XK BENEDEN-LEEUWEN
Telefoonnummer: 0487-593156
asv.vizier@gmail.com